Lokalna akcijska grupa

Znate li što je “Lokalna akcijska grupa” u kontekstu EU fondova?

Lokalna akcijska grupa (engl. Local action group) u EU je iznimno bitno udruženje koje vodi lokalni razvoj nekog kraja. Kako? LAG predstavlja udruženje predstavnika raznih javnih i privatnih društveno ekonomskih skupina kao što su poduzetnici i njihova udruženja, lokalne vlasti, grupe građana i građanska udruženja (udruge, predstavnici manjina, umirovljenici, mladi, žene..) itd. na ograničenom lokalnom prostoru.

Svi se oni udružuju kako bi zajednički kreirali razvoj vlastitoga kraja. Zadaci LAG-a su: Pripremiti lokalnu razvojnu strategiju Jačati lokalne kapacitete kako bi se pripremile i provele aktivnosti razvoja Pripremiti nediskriminirajuće i transparentne procedure i kriterije odabira aktivnosti i projekata, Osigurati usklađenost izbora aktivnosti i projekata s lokalnom razvojnom strategijom prioritizirajući ih u skladu s njihovim doprinosom ciljevima i prioritetima strategije Pripremiti i objavljivati natječaje za prijavu projekata Zaprimati prijedloge projekata i ocjenjivati ih Vršiti proces odabira i dodjele sredstava Nadzirati provođenje lokalne razvojne strategije. Prostor i populacija koji će bit pokriveni LAGom trebaju biti povezani, ciljani i imati dovoljnu kritičnu masu za učinkovito implementiranje.

Na LAG-ovima je da odrede prostor i populaciju koji će biti pokriveni strategijom. ‘Kritična masa’ znači broj stanovnika između 10.000 i 150.000 stanovnika na području koje pokriva LAG. Dakle, važno je osigurati dovoljnu kritičnu masu da se osigura učinkovita provedba strategije ali jednako tako da prostor bude dovoljno mali da se osigura lokalni pristup. U Hrvatskoj je do sada osnovano 40ak LAGova koji se pripremaju za punu funkciju kada Hrvatska postane zemljom članicom EU i kada će joj na raspolaganju biti svi fondovi regionalne i kohezijske politike.

Upravo će LAGovi odlučivati u koja će se područja najviše ulagati u njihovoj lokalnoj zajednici i koji će projekti moći ostvariti financiranje iz EU fondova.

Fotografija: Shutterstock
Tekst; Marija Tufekčić

Facebook Like Button